Descripció del projecte

Moble auxiliar per a estancies interiors, fet amb planxa doblegada negre i muntants de tub tipus forja.